Sign users out of Okta

Sign users out of Okta by ending their session on the Okta Authorization Server.